140
A
کپی شد

مجموعه آبستره

مجموعه آبستره

آثار منوچهر نیازی همواره بین بیان فیگوراتیو و انتزاعی در نوسان است و او هر بار به دلیلی گفتمانِ بیانی ویژه‌ای را بین این دو سطح برمی‌گزیند. اما نگاه انتزاعی او به رنگ از اواسط دهۀ سیِ خورشیدی موجب خلق مجموعه‌ای شده است که رنگ را به مثابه بیانی زیبایی‌شناختی از بین عناصر نقاشی بر می‌گزیند. در این مجموعه رنگ و ترکیب آن، بر خلاف نقاشی انتزاعی دهۀ چهل مرسوم در ایران بوده و مبتنی بر رنگ‌گذاری و ترکیب رنگ است. نیازی در این مجموعه نقاشی را چون قطعه‌ای با زیبایی‌شناسی و داربستی از اتفاق و حادثۀ رنگی در نظر می‌گیرد.

سهراب احمدی

  • Manouchehr Niazi - 30 × 40 cm - Oil on canvas - 2007
  • Manouchehr Niazi - 37 × 26.5 cm - Oil on cardboard - 1959
  • Manouchehr Niazi - 28 × 32.5 cm - Oil on cardboard - 1959
  • Manouchehr Niazi - 28 × 33 cm - Oil on cardboard - 1959
  • Manouchehr Niazi - 23 × 15 cm - Oil on cardboard - 1959
  • Manouchehr Niazi - 31 × 19 cm - Oil on cardboard - 1959