143
A
کپی شد

مجموعه ساختمان

مجموعه ساختمان

منوچهر نیازی در این مجموعه به سوی تفکری اندیشه‌ورزانه در باب موقعیت‌یابی و حضور در مکان حرکت کرده است. این مجموعه یا نشان‌گر ساختمان‌هایی در حال سقوط‌اند و یا همراه با کنش‌گرانی انسانی. اگر در گذارِ زندگی پست مدرن، امر اِتیکال یا اخلاقی به سوی بازخوانی، دگردیسی و حتی زوال و سقوط رفته است، محل زندگی و موقعیت مکانی نیز دیگر آن گرما و کانونی بودنِ خود را ندارد، بلکه در مواردی به سوی سقوط و در مواردی انتزاعی‌تر به سوی اضمحلال حرکت کرده است. در تعداد کمی از این ساختمان‌ها اِرجاع دقیق به محلی جغرافیایی وجود دارد و بیشتر فضاهای ساختمانی، فیگوری کلی از ساختمان بوده و هنرمند به سوی بیانی انتزاعی‌تر در بازنمایی ساختمان و سازه رفته است. گویی نیازی بیش از دلبستگی به حفظ و بازنمایی مکان جغرافیایی به دنبال کشف معنا در فضا بوده و اصالت را به معنا و بیانی انتزاعی‌تر از مکان، یعنی فضا می‌دهد.

سهراب احمدی

  • Manouchehr Niazi - 150 × 200 cm - each 150 × 100 cm - Oil on canvas - 2011 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 140 × 200 cm - Oil on canvas - 2004 - Karafarin Museum of Art Treasure
  • Manouchehr Niazi - 100 × 150 cm - Oil on canvas - 2012 - Private Collection
  • Manouchehr Niazi - 100 × 100 cm - Oil on canvas - 2000
  • Manouchehr Niazi - 100 × 100 cm - Oil on canvas - 2007
  • Manouchehr Niazi - 30 × 40 cm - Oil on canvas - 2004