188
A
کپی شد

مجموعه زیرخاکی هخامنشی

مجموعه زیرخاکی هخامنشی

مجموعۀ هخامنشی‌ها نگاه نقادانۀ مهدی سحابی به شمایل‌هایی‌ست که در روایت‌های تاریخی برای بیننده عاملیت خلق معنا را برعهده دارند. گویی سحابی با قراردادن صورتک‌های کاغذی در کنار شمایل‌هایی از جنس سخت، روایت تاریخی را به نقد کشانده است. او با کنار هم چیدن دو مادۀ کاغذ و سنگ، یعنی به واسطۀ فرم تازه‌ای از روایی‌گری، دیده‌های قبلی بیننده را در پرانتز می‌نهد. در تعدادی از هخامنشی‌ها شاهد هستیم که کاغذها و مقواهایی مچاله‌شده اطراف شمایل یک پادشاه هخامنشی را در بر گرفته است. نوشتۀ ناخوانای مقواها، نوعی نگاه تازه به سنگ‌نوشته‌ها هستند که این‌بار نه بر سنگ و در دل کوه‌ها که بر کاغذ و در قاب جا گرفته‌اند و این همان رسالتی است که مهدی سحابی در این مجموعه برای تاریخ در نظر می‌گیرد که اجماعی از اضداد است.

سهراب احمدی

  • Mehdi Sahabi - 55 × 66 cm - Mixed Media - 2003
  • Mehdi Sahabi - 42 × 48 cm - Mixed Media - 2003
  • Mehdi Sahabi - 55 × 65 cm - Mixed Media - 2003
  • Mehdi Sahabi - 80 × 70 cm - Mixed Media - 2003
  • Mehdi Sahabi - 95 × 85 cm - Mixed Media - 2003
  • Mehdi Sahabi - 61 × 52 cm - Mixed Media