196
A
کپی شد

مجموعه آدمک

مجموعه آدمک

مجموعۀ آدمک برخورد ماده و فرم است. مادۀ خام چوب، و فرم بیرون کشیدن تندیس انسان از ماده است. سحابی در آدمک‌ها تمرکز خود را بر چهره قرار می‌دهد و تمرکز نظام نشانه‌ای بر چشم است. نگاه در این مجموعه در سیطرۀ جنس سخت چوب راه خود را برای دیدن ادامه می‌دهد.

سهراب احمدی

  • Mehdi Sahabi - 168 × 48 × 25 cm - Mixed Media and wood
  • Mehdi Sahabi - 70 × 35 × 20 cm - Mixed Media and wood - 2001
  • Mehdi Sahabi - 77 × 36 × 22 cm - Mixed Media and wood - 2001 - Private Collection
  • Mehdi Sahabi - 80 × 26 × 20 cm - Mixed Media and wood - 1995
  • Mehdi Sahabi - 46 × 45 × 10 cm - Mixed Media and wood - 1997
  • Mehdi Sahabi - 235 × 40 × 40 cm - Mixed Media and wood - Tehran Museum of Art’s Treasury