222
A
کپی شد

مجموعه اتوپسیا

مجموعه اتوپسیا

تشریح فقط شرحه‌کردن مردگان نیست، آن‌گونه که هنرمندان آناتومیست چون جان بل یا وسالیوس و ... در تشریح بدن انسان در تاریخ مطالعات پزشکی نقش داشته‌اند.

این‌جا زندگان تشریح می‌شوند، ‌بی‌هیچ خراشی. مسخ‌شدگانی که زیر نگاه‌های خیره، بدن و درون روح خود را به نمایش گذاشته‌اند.

زندگانی گذشته از مرزهای ترس و شرم، بی‌آنکه دهان بگشایند،در دام نگاه ناظران شرحه شرحه می‌شوند.

مونا مبارک‌شاهی

اردیبهشت 1398

  • Azim Morakabatchi - Desire to Be - 140 × 240 cm - Oil on canvas - 2018
  • Azim Morakabatchi - Exchange - 110 × 140 cm - Oil on canvas - 2018
  • Azim Morakabatchi - Autopsia - 180 × 340 cm - Oil on canvas - 2018
  • Azim Morakabatchi - The Scout - 160 × 230 cm - Oil on canvas - 2018
  • Azim Morakabatchi - Threat - 150 × 150 cm - Oil on canvas - 2018
  • Azim Morakabatchi - Transformed 2 - 120 × 100 cm - Oil on canvas - 2016