224
A
کپی شد

مجموعه هیپوکسیا

مجموعه هیپوکسیا

اساس شکل‌گیری این آثار مرز شکننده‌ی رویا و واقعیت، جنون و عقلانیت است.

مرز ناواضحِ‌ محسوسی که در این میان وجود دارد می‌تواند در هر قالبی قرار بگیرد و به اشکال مختلف مجسم شود. همین فضای به ظاهر دست‌یافتنی برآنم داشت تا از تصور واقعیت و رویا به طور منفصل اجتناب کنم و این دو را نه به شکلی مرسوم که به شیو‌‎ه‌ای دیگر و در راستای درک بیشتر این قلمرو، تجسم بخشم.

 هیپوکسیایی که از همان  آغاز در ذهن داشتم از یک جنون جمعی ناشی شده بود. دیوانگی‌ای که به سرعت در بیرون خود رشد کرد و جرثومۀ پلشتی و اشمئزاز گشت.

عظیم مرکباتچی/ اردیبهشت ۱۴۰۰

  • Azim Morakabatchi - Hypoxia - 120 × 180 cm - Oil on canvas - 2022
  • Azim Morakabatchi - Banished - 80 × 130 cm - Oil on canvas - 2021
  • Azim Morakabatchi - Broken File - 70 × 140 cm - Oil on canvas - 2021
  • Azim Morakabatchi - Rope Dancers - 60 × 80 cm - Oil on canvas - 2020
  • Azim Morakabatchi - Cadmium Oarange - 70 × 60 cm - Oil on canvas - 2019
  • Azim Morakabatchi - Herdsman - 70 × 60 cm - Oil on canvas - 2019