230
A
کپی شد

مجموعه آثار باستانی

مجموعه آثار باستانی

عرصۀ هستی به مثابه یک کل و روزآمد شدن تاریخ و روایت‌های آن در دوران معاصر خط اتصال این مجموعه است و بارزترین درون‌مایۀ آن برای هنرمند اندوه او نسبت به از دست رفتن میراث فرهنگی ایرانی و لذا گسست از روایت فرهنگی است. بهمن رضائی در این مجموعه نشان می‌دهد چگونه قدرت تاریخی و سیاسی برای دوام خود بایستی بتواند هم‌نوا با قدرت فرهنگ و ادبیات سرزمین ایران شود.

سهراب احمدی

  • Bahman Rezaei - 50 × 68 cm - Mixed media on cardboard - 2016
  • Bahman Rezaei - 45 × 65 cm - Mixed media on cardboard - 2016
  • Bahman Rezaei - 39 × 50 cm - Mixed media on cardboard - 2015
  • Bahman Rezaei - 32 × 46 cm - Mixed media on cardboard - 2007
  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive - 1998
  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive