232
A
کپی شد

مجموعه مینیاکاتور

مجموعه مینیاکاتور

فرش در گسترۀ آثار بهمن رضائی در برگیرندۀ عناصر اساطیری، تاریخی، ادبی و اجتماعی بوده و نمایانگر هویت ایرانی است. عناصر و نمادهای این مجموعه از دوردست‌های تاریخ ایران تا به امروز رسیده و در هنر مدرن و معاصر نیز بارها استفاده شده‌اند. با توجه به این موضوع که فرش جایگاه هنری و اصیلی نزد ایرانیان دارد، رضائی توانسته با نگاهی طنزآمیز پیوندی بین دنیای درون فرش‌ها -با تمام عناصر اساطیری، تاریخی و حفظ اصالت قومیت‌های مختلف ایرانی- با دنیای بیرون برقرار کند. خویشکاری انسان‌های این مجموعه تعامل با تاریخی است که بر تار و پود فرش‌ها نقش بسته است.

سهراب احمدی

  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive - 1992
  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive - 1992
  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive - 1997
  • Bahman Rezaei - Mixed media on cardboard - Collection of negatives Artist’s personal archive - 1997
  • Bahman Rezaei - 50 × 70 cm - Mixed media on cardboard - 1999
  • Bahman Rezaei - 44 × 28 cm - Mixed media on cardboard