110
A
کپی شد
نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ

بوطیقای آب

بوطیقای آب

گالری مژده با همکاری گالری آ در پاییز 1400 ششمین نمایشگاه انفرادی بابک حقی را برگزار کرد. بابک حقی عکاس، مدرس، کیوریتور و چاپگر از سال 1397 با گالری مژده همکاری داشته و در فعالیت‌های بین‌المللی نیز همراه گالری بوده است. آثار او که عموماً مطالعه‌ای بر روی شیوۀ حضور تن و معنای آن در زیست فردی و اجتماعی انسان امروز است، این بار در مجموعۀ بوطیقای آب اشاره به پیوند و همنشینی تن و عنصر آب داشته‌اند.

در مجموعۀ «بوطیقای آب» ابژه‌های انسانی و غیر انسانی در پیوند با چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش زایش تخیل و معنا را بر عهده دارند. معنایی که گاه در سیطرۀ تصاویری بالارونده و در ارتباط با نامیرایی و گاه در تسلطِ تصاویری پایین رونده و چسبیده به سطح زمین و در تسلط زمان خطی و فناپذیر می‌باشد. مجموعِ این عناصر در دنیای تخیلی هنرمند شبکه‌ای از دال‌ها می‌پردازد که استعاره‌ها و بیان تصویری آن‌ها در عناصرِ رهاشده در طبیعت، گسترۀ نور، تسری آن بر سطح از یک منبع و ایجاد بافت‌های گوناگون برای درجه‌بندی رنگ نمود می‌یابد. دراین منظرۀ متکثر دنیای دیدنی‌ها و نادیدنی‌ها به وسیلۀ خطِ افق به یک‌دیگر نزدیک شده و حتی گاه تا آستانۀ یکی شدن می‌روند و از همین رو می‌توان گفت که در این مجموعه، نگاه حاصل زیستِ منظره و یکی شدن با آن است.

سهراب احمدی

  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /
  • نمایشگاه انفرادی عکس‌های بابک حقی با همکاری گالری آ «بوطیقای آب» /