76
A
کپی شد
هفتمین حضور صمیمانه هنرمندان تجسمی به مناسبت زادروز استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی

تولد ماه

تولد ماه

در سیزدهمین سال همکاری گالری مژده با استاد منوچهر نیازی که همزمان با شصتمین سال فعالیت حرفه‌ای این هنرمند بود، کتابی از گزیده آثار او با عنوان خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی با همکاری موزه هنرهای معاصر تهران در موزه هنرهای امام علی رونمایی و نمایشگاهی از آثار وی در این موزه برپا شد.

با نگاهی از گذشته تا  امروز به چیدمان آثار هنری منوچهر نیازى که در امتداد هم قرار گرفته اند میتوان رشته‌های پیوند دهندۀ میان آثارش را دریافت و مورد مطالعه قرار داد. نقاشی‌های نیازی پیوندی نا گسسته و دو سویه با موسیقی و طبیعت دارند به‌گونه‌ای که تفسیر و واکاوی آثارش، ملزوم خوانشی موازی با موسیقی کلاسیک است. به واقع او طبیعت را با جانمایه عشق به موسیقى، به تصاویرى "خیال انگیز" و "وهم‌گون" از طبیعت و انسان بدل کرده که تخیل مخاطبش را در فضایی که بین رئالیسم و رمانتیسم در نوسان‌اند، به پرواز در‌ می‌آورد و گاه جهش‌های بی پروایی که به سوى فضایی آبستره دارند انگیزش مخاطب را به‌سمت موسیقی محض سوق می دهد.

عناصر طبیعت از ریشه درخت‌ها، جنگل‌ها، کومه‌هاى روستایى و گاه آدم‌هایى که پنهان و آشکار از میان درختان و جنگل‌هاى انبوه، حقیرانه سر می‌کشند همه بهانه‌هایی در دست نقاش بوده‌اند که از گذار ریتم و آواها نمودی تجسمی بیابند. گاه این ریتم‌ها در تداخل با زندگى مدرن و ماشینى امروز و سرگشتگی انسان معاصر ترکیب‌بندی و بیان جدید‌تری را در آثار متأخرش به‌وجود آورده است. هویت انسان‌های به صف کشیده شده در این آثار روایتی غمبار از "بی مکانی" و "غربت" را بازنمایی می‌کنند .

جستجو‌گری، او را محدود و متعین به تکرار کسالت‌وار نساخته و رهایی‌اش تجربه‌گری در بهره‌گیری ازتکنیک های مختلفی به‌ویژه کلاژ را از او سلب نکرده است.

 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration
 • بزرگداشت استاد منوچهر نیازی و رونمایی کتاب خیزش خیال، گزیده آثار منوچهر نیازی / Manouchehr Niazi’s Commemoration