54
A
کپی شد
تحلیل نشانه-معناشناختی آثار تجسمی مهدی سحابی

تکاپوی معنا

تکاپوی معنا

«تکاپوی معنا، تحلیل نشانه-معناشناختی آثار تجسمی مهدی سحابی» در ادامۀ دو کتاب «مروری بر زندگی و آثار مهدی سحابی» و «تکاپوی واژه، مجموعه مقالات ترجمه‌شناسی با نگاهی به شیوۀ بیان تصویری و ادبی مهدی سحابی» که سرآغاز  پژوهش بر آثار تجسمی این هنرمند فقید بود، توسط انتشارات موزه هنرهای معاصر تهران با همکاری گالری مژده و بنیاد سحابی به چاپ رسیده است. این کتاب دوزبانه (فارسی-فرانسه) متشکل از سه مقالۀ استادان فرانسوی دانشگاه سوربن و لیموژ می‌باشد که توسط دکتر مرضیه اطهاری نیک‌عزم و سهراب احمدی به فارسی برگردانده شده است. در مقدمۀ کتاب، مترجمان به معرفی مختصر مهدی سحابی و اهمیت جستجوی معنا در آثار او می‌پردازند و تاریخچه‌ای از علم نشانه-معناشناسی  را ارائه می‌کنند. ساختار کلی کتاب در ادامه شامل سه مقالۀ علمی-پژوهشی نویسندگان می‌شود که در انتها با یک جدول تصاویر ارجاع داده شده به مقالۀ نویسندۀ اول به پایان می‌رسد. ابتدا پروفسور ژک فونتنی مبحث معمابودگی اثر هنری در نقاشی‌های مهدی سحابی را در باب نشانه-معناشناسی تأثیر هنر به مثابۀ تأثیر معنا بررسی می‌کند و تأکیدش بر مجموعۀ «دیوارنگاره‌» های سحابی‌ست. پروفسور دنی برتران به مسئلۀ چهره و چهره‌شدگی و دغدغۀ تجسمی-تصویری نزد مهدی سحابی پرداخته و با تأکید بر پرتره‌هایی که سحابی گاه با مدیوم عکس، گاه نقاشی و گاه با استفاده از گچ و کاغذ و به شکل صورتک‌ها در مجموعه‌های متفاوتش از جمله «پرتره»ها، «فیگور»ها، «هخامنشی»ها و «عکاسی‌های مستند» به صورت مستقیم و غیرمستقیم خلق کرده است چهره‌شدگی بین دو نوع تصویرسازی فیگورالیته و فیگوراتیویته را نقش‌مایۀ مرکزی آثار سحابی می‌داند. در نهایت پروفسور ایوان درو- اریس مفهوم کلیدی نا-ژنریسیته را به عنوان نامتغیری در قابلیت خوانش نقاشی با تکیه بر مجموعۀ «ماشین قراضه»های سحابی مطرح می‌کند. کتاب مذکور مرجعی جامع برای دانشجویان و علاقه‌مندان نشانه-معنا شناسی می‌باشد.

سعادت افزود